1. Inleiding
Dit is het privacy statement van BRSNL. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, wanneer u onze website bezoekt, of wanneer u op andere wijze met in contact bent.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is BRSNL B.V. Ons adres is: Nicolaas Witsenkade 38, 1017 ZT Amsterdam.

Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebben over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen via: info@brs-nl.nl.

2. Verwerkingen van persoonsgegevens
Als advocatenkantoor verwerkt BRSNL gegevens over natuurlijke personen (“persoonsgegevens”). Het gaat daarbij onder meer om gegevens die betrekking hebben op:

 • Personen die cliënt zijn of die werkzaam zijn bij onze cliënten;
 • Derden van wie gegevens in de dossiers voorkomen die wij behandelen, zoals wederpartijen en andere advocaten;
 • Bezoekers van ons kantoor;
 • Bezoekers van onze website;
 • Personen van wie wij producten of diensten afnemen (leveranciers);
 • Sollicitanten.

Hieronder omschrijven per categorie welke persoonsgegevens wij (voor zover nodig) verwerken, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag.

Cliënten, wederpartijen en derden

BRSNL is een advocatenkantoor. Wij geven juridisch advies en voeren procedures. Om onze werkzaamheden voor cliënten goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk en soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hier om persoonsgegevens van onze cliënten, van personen die werkzaam zijn bij onze cliënten, van wederpartijen, van personen die werkzaam zijn bij onze wederpartijen, andere advocaten en relevante derden (zoals deskundigen). 

(Persoons)gegevens
 • NAW- en contactgegevens;
 • Gegevens van wederpartijen of derden;
 • Uittreksels Kamer van Koophandel, Kadaster en andere openbare registers;
 • Informatie over de zaak;
 • Een kopie identiteitsbewijs (BSN wordt afgeschermd);
 • Betaal- en bankgegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die u ons verstrekt of waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is.
Doeleinden
 • Onze juridische dienstverlening, waaronder het voeren van procedures en advisering;
 • Het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen, zoals de verplichting om ons te vergewissen van de identiteit van cliënten;
 • Facturatie en het bijhouden van administratie;
 • Het doen en innen van betalingen via onze derdengeldenrekening;
 • Marketing en business development activiteiten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere communicatie.
Grondslagen
 • Als u onze cliënt bent: de uitvoering van de overeenkomst, waaronder het bijhouden van het dossier en het verrichten van (proces)handelingen voor u;
 • Als u niet zelf onze cliënt bent (maar bijvoorbeeld uw werkgever dat is of u (werkzaam bij) een wederpartij bent): het gerechtvaardigd belang van ons en onze cliënten bij het gebruik van uw gegevens in verband met het behandelen van zaken, het daartoe bijhouden van het dossier en verrichten van (proces)handelingen voor onze cliënten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) en de Verordening op de Advocatuur). 
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van contactgegevens voor het toesturen van commerciële berichten en/of uitnodigingen in het kader van het onderhouden van onze zakelijke relaties;
 • Uw toestemming. 

Bezoekers van kantoor

Wij kunnen vastleggen wie er bij ons op bezoek komt en met wie er een afspraak is gemaakt. Wanneer u met de auto komt, kan de receptionist(e) uw kenteken aanmelden bij onze parkeerservice. Wij verwerken (waar nodig) de volgende gegevens:

(Persoons)gegevens
 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens;
 • Datum bezoek;
 • Gegevens over uw functie en/of de organisatie waar u werkzaam bent;
 • Uw contactpersoon bij BRS NL;
 • Kenteken; 
 • Datum en tijdstip aan- en afmelden kenteken.
Doeleinden
 • Het inplannen van afspraken. 
 • Het (goed) kunnen ontvangen van gasten/cliënten;
 • Het kunnen betalen van parkeerkosten.
Grondslagen
 • De uitvoering van de overeenkomst met de bezoeker (organisatie en nakomen van de afspraak);
 • Ons gerechtvaardigde belang om onze gasten/cliënten (goed) te kunnen ontvangen.

Websitebezoekers

Wanneer u onze website (www.brsllp.com) bezoekt, kunnen wij een aantal persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

(Persoons)gegevens
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken en uw locatie;
 • Uw IP-adres;
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website;
 • Contactinformatie (bij inschrijving voor de nieuwsbrief en/of het sturen van een e-mail via de website).
Doeleinden
 • Het aan u tonen van onze website; 
 • Het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website;
 • Het verbeteren van de website;
 • Het verzamelen van contactgegevens voor onze nieuwsbrief.
 • Het behandelen van e-mails die via de website zijn verstuurd. 
Grondslagen
 • Uitvoeren van de overeenkomst;
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van (onze communicatie via) de website.

Sociale media

BRSNL is op sociale media, zoals LinkedIn, te vinden. Wanneer u ons volgt en/of een connectie met ons maakt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. BRSNL volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

(Persoons)gegevens
 • Profielgegevens sociale media
Doeleinden
 • Om berichten te kunnen plaatsen en lezen.
 • Om contact te onderhouden. 
Grondslagen
 • Ons gerechtvaardigd belang bij het ontplooien van marketing; communicatie activiteiten via sociale media.

Leveranciers

Wanneer wij goederen en/of diensten afnemen van leveranciers en/of dienstverleners, verwerken wij persoonsgegevens van die leveranciers en/of dienstverleners en/of personen die bij hen werkzaam zijn.

Sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert naar een baan of stage, vragen wij om verschillende persoonsgegevens en documenten.

(Persoons)gegevens
 • NAW- en contactgegevens;
 • Geboortedatum, geslacht;
 • CV en motivatiebrief met daarin informatie over uw opleidingen, werkervaring en vaardigheden;
 • Gegevens over uw huidige dienstbetrekking en de eventuele beëindiging daarvan;
 • Diploma, cijfers en/of eventuele andere bewijsmiddelen van een genoten opleiding;
 • Gegevens over de functie waarop gesolliciteerd is;
 • Referenties en eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt;
 • Gegevens die wij verzamelen, bijvoorbeeld door uw LinkedIn-profiel  te bekijken.
 • Andere gegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is gelet op toepasselijke wet-of regelgeving.
Doeleinden
 • Het behandelen van de sollicitatie;
 • Het beoordelen van de geschiktheid voor de functie, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit van de sollicitant;
 • Het eventueel aangaan van een stage- of arbeidsovereenkomst;
 • In dossier houden voor toekomstige vacatures;
 • Het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.
Grondslagen
 • De uitvoering van de overeenkomst (afwikkelen sollicitatieprocedure);
 • Ons gerechtvaardigde belang om een bij de functie passende beoordeling te maken van de geschiktheid en betrouwbaarheid van een kandidaat;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Bewaartermijnen

BRSNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is:

 • voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Zo bewaren wij persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van lopende zaakdossiers zolang wij hierover adviseren of procederen; 
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving. Zo bewaren wij gegevens die nodig zijn voor onze boekhouding zeven jaar;
 • voor archivering. Afgesloten zaakdossiers verplaatsen wij naar een archief. In het archief bewaren wij het dossier tot 20 jaar nadat het dossier is gesloten, in overeenstemming met de aanbeveling van de Orde van Advocaten.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

BRSNL deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. 

We kunnen persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen en derden delen met:

 • bij ons werkzame personen, in het bijzonder de personen die binnen kantoor betrokken zijn bij de behandeling van uw zaak; 
 • leveranciers (zoals externe vertaalbureaus, deurwaarders en incassobureaus);
 • wederpartijen, andere advocaten, verzekeraars, deskundigen, rechterlijke instanties, bestuursorganen,  overheidsinstellingen en vergelijkbare partijen.
 • We kunnen persoonsgegevens over bezoekers delen met:
 • bij ons werkzame personen (die een afspraak hebben met de betrokken persoon of daar anderszins bij betrokken zijn);
 • leveranciers (zoals parkeerdiensten).

We kunnen persoonsgegevens over websitebezoekers delen met:

leveranciers van onze IT diensten.

We kunnen persoonsgegevens over leveranciers delen met:

 • bij ons werkzame personen (die betrokken zijn bij de bestelling of levering door de leverancier en/of de afhandeling daarvan). 

We kunnen persoonsgegevens van sollicitanten delen met:

 • bij ons werkzame personen, in het bijzonder de personen die binnen kantoor betrokken zijn bij uw (sollicitatie)procedure;
 • leveranciers (zoals een assessmentbureau).

In andere dan de hiervoor genoemde gevallen delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen of indien wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van onze eigen belangen of die van derden. 

5. Doorgifte

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Is dat het geval, dan zullen we zorgen voor passende waarborgen, zoals door een contract te sluiten op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde model bepalingen (artikel 46 AVG). 

6. Beveiliging

BRSNL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.

7. Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten 

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens: 

 • Het recht om te vragen of wij uw gegevens verwerken en, zo ja, om daarin inzage te verkrijgen;
 • Het recht om rectificatie van uw gegevens te verzoeken wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, en het recht om uw gegevens te laten wissen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen;
 • Het recht om toestemming voor een verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
 • Het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. 

Een verzoek kan worden gedaan via info@BRS-NL.nl. Het kan zijn dat we extra informatie van u vragen om uw identiteit te controleren, andere voorwaarden en/of niet (volledig) aan uw verzoek (kunnen) voldoen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld in verband met de geheimhoudingsplicht van advocaten of wettelijke bewaartermijnen.

8. Versie en wijzigingen

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2024. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het privacy statement regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement, volgt een duidelijke kennisgeving (via onze website of door u direct te informeren).

Scroll to Top